ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΥποβολήΠρότασης_new

ΟροιΣυμμετοχής_150x149

Βραβεία_150x149

Connect with us

social_balloon-14

social_balloon-05

social_balloon-04

sfee_200

IDgc_logo_180

Υπό την αιγίδα

Print

logo_ypourgeio ygeias

GGET_Logo_150x63

Διαδικασία Αξιολόγησης

Μετά το πέρας της προθεσμίας των υποβολών συμμετοχής, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα εξετάσει εάν οι υποβληθείσες υποψηφιότητες πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και με απόφαση της θα αποκλείσει από τη διαδικασία αξιολόγησης τις υποψηφιότητες εκείνες που δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Παράλληλα με τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, θα γίνει και η αξιολόγηση  των υποβληθέντων συνοπτικών επιχειρηματικών σχεδίων, όπως αυτά κατατέθηκαν κατά την υποβολή συμμετοχής, λαμβανομένων υπ’ όψιν των εξής κριτηρίων:

 • Των γενικότερων στόχων του διαγωνισμού
 • Τη γενικότερη προοπτική του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει
 • Τη δυνατότητα εξέλιξης και μαζικής παραγωγής / χρήσης

Οι υποψηφιότητες που δεν θα προκριθούν κατά το στάδιο αυτό θα ενημερωθούν με επιμέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης, μέσω σχετικής εμπιστευτικής επιστολής ή email. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό απόρριψης.

Οι υποψηφιότητες που θα προκριθούν κατά το στάδιο της πρώτης αξιολόγησης, θα ενημερωθούν εγγράφως ή μέσω email από την Οργανωτική Επιτροπή και θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσα από τον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο που αποτελείται από τα κάτωθι στοιχεία:

 • Περίληψη (Executive Summary)
 • Αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης, του προϊόντος και / ή της υπηρεσίας και που έγκειται η καινοτομία σε σχέση με τα διεθνή σημεία αναφοράς
 • Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο το επιχειρηματικό σχέδιο υποστηρίζει του βασικούς στόχους του διαγωνισμού
 • Ενδεικτική ανάλυση αγοράς και πελατών
 • Ενδεικτικό σχέδιο πωλήσεων και προώθησης πωλήσεων (marketing plan)
 • Ενδεικτικό χρηματοδοτικό πλάνο
 • Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
 • Βιογραφικό/α των συμμετεχόντων στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Εφόσον είναι διαθέσιμα, πρόσθετα στοιχεία, υποστηρικτικά του σχεδίου, ιδιαίτερα αν το επιχειρηματικό σχέδιο αφορά την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικής δραστηριότητας και αποτελεσμάτων

Συνολικά, το αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) σελίδες μεγέθους Α4, να είναι σε μορφή PDF και να είναι γραμμένο στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

Κατά το στάδιο αυτό θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης τα υποβληθέντα επιχειρηματικά σχέδια λαμβανομένων υπ’ όψιν των εξής κριτηρίων:

 • Των γενικότερων στόχων του διαγωνισμού
 • Τη γενικότερη προοπτική και δυνατότητα εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει
 • Τη στρατηγική ανάπτυξης και προώθησης που θα ακολουθήσει το υποψήφιο φυσικό πρόσωπο ή ομάδα
 • Το χρηματοδοτικό πλάνο
 • Τη δυνατότητα εξέλιξης και μαζικής παραγωγής / χρήσης

Οι υποψηφιότητες που δεν θα προκριθούν κατά το στάδιο αυτό θα ενημερωθούν με επιμέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης μέσω σχετικής εμπιστευτικής επιστολής ή email. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό απόρριψης.

Οι υποψηφιότητες που θα προκριθούν κατά τη φάση της γραπτής αξιολόγησης θα ενημερωθούν εγγράφως ή μέσω email από την Επιτροπή Αξιολόγησης και θα κληθούν να παρουσιάσουν προφορικά ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

 • Κάθε παρουσίαση πρέπει έχει διάρκεια έως 5 λεπτά
 • Τα κριτήριο αξιολόγησης στη προφορική εξέταση θα είναι τα ίδια με αυτά της γραπτής αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων
 • Κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής μπορεί να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις επί της κάθε υποψηφιότητας με στόχο την καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση του παρουσιαζόμενου επιχειρηματικού σχεδίου
 • Η προφορική αξιολόγηση και βράβευση των νικητών θα διεξαχθεί σε ανοικτή για το κοινό ειδική τελετή